Ta strona nie może być wyświetlana w ramkach

Przejdź do strony

Jeśli znajdziesz błąd ortograficzny lub merytoryczny, powiadom mnie, zaznaczając tekst i naciskając Ctrl + Enter.

Euzebiusz z Cezarei

(ok. 263 - 339 n.e.)

Ten wpis dostępny jest także w języku: angielski (English)

Euzebiusz z Cezarei

Euzebiusz z Cezarei, działający w czasach Konstantyna Wielkiego, uznawany jest za najwybitniejszego chrześcijańskiego historyka starożytności.

Urodził się ok. 263 r. w Palestynie, zapewne w Cezarei. Tam też kształcił się pod kierunkiem Pamfila, najzdolniejszego ucznia Orygenesa. Euzebiusz żywił do swego mistrza tak wielką cześć i wdzięczność, że postanowił nazywać się: “Euzebiusz syn Pamfila” (Eusebios tu Pamfilu). Od niego przejął również uwielbienie dla Orygenesa. Przejawem jego oddania i podziwu dla swego mistrza było również uczczenie śmierci Pamfila, która miała miejsce w 310 r., podczas prześladowania Dioklecjana, kiedy to Pamfil poniósł śmierć męczeńską, spisując jego biografię. Euzebiusz uniknął śmierci wyjeżdżając do Tyru. Następnie schronił się na pustyni egipskiej w Tebaidzie, gdzie jednak został odnaleziony przez swoich prześladowców, aresztowany i uwięziony.

Ok 313 r. został wyniesiony do godności biskupa Cezarei. Dzięki bliskim stosunkom, jakie utrzymywał z cesarzem, wywierał na niego znaczący wpływ. W 335 roku podczas uroczystego obchodu trzydziestolecia panowania Konstantyna, wygłosił ku jego czci uroczystą pochwalną mowę. Kościelna kariera Euzebiusza przebiegała bez zakłóceń. Na synodzie w Antiochii został jednak ekskomunikowany, ponieważ nie zgodził się na odrzucenie wyznania wiary, złożonego przez aleksandryjskiego kapłana Ariusza, któremu wcześniej w 320 r. udzielił schronienia. Następnie zwołał synod do Cezarei, który uznał prawowierność nauki Ariusza. Na Soborze Nicejskim w 325 r. wystąpił jako przywódca ugrupowania pojednawczego, a wyznanie wiary, zawierające określenie homousios, podpisał na życzenie cesarza. Stał po stronie partii zwalczającej nicejczyków. Brał udział w ariańskich synodach w 330 r. w Antiochii, w 335 r. w Tyrze i w 336 r. w Konstantynopolu. W literaturze patrologicznej podkreśla się, że “Euzebiusz nie był tak wielkim teologiem, jak znaczącym historykiem, który swymi udanymi pismami, zazwyczaj tez krytycznie wykorzystującymi źródła, stworzył podstawy historycznego piśmiennictwa kościelnego w starożytności” ( B. Altaner- A. Stuiber).

Swoje prace historyczne Euzebiusz oparł nie tylko o tradycję biblijną i kościelną, lecz także wykorzystał w nich niektóre dzieła historyczne autorów antycznych, rozmaitego rodzaju dokumenty archiwalne, jak również relacje świadków opisywanych wydarzeń. Możliwość zaznajomienia się z antyczną spuścizną historiograficzną zawdzięczał sławnej w jego czasach bibliotece, która mieściła się przy założonej przez Orygenesa szkole egzegetycznej w Cezarei. Opracował dwa ważne dzieła historyczne. Pierwszym z nich były napisane w języku greckim “Kroniki”. Ich pierwsza część obejmowała opracowany na podstawie dostępnych mu dzieł historyków greckich i rzymskich oraz Starego Testamentu zwięzły zarys dziejów ludów starożytnych: Chaldejczyków, Asyryjczyków, Hebrajczyków, Egipcjan, wreszcie Greków i Rzymian. Główną część tego utworu, nazwaną “kanonem chronologicznym”, stanowiły wzorowane na pracy Sekstusa Juliusza Afrykańczyka synchronistyczne tablice chronologiczne, w których w osobnych kolumnach autor zestawił wiadomości z historii świętej, żydowsko-chrześcijańskiej, oraz świeckiej i pogańskiej. Obejmowały one w porządku chronologicznym spis najważniejszych wydarzeń dziejowych, od narodzin Abrahama do 324 roku. Euzebiusz przyjął w swym dziele schemat podziału dziejów na sześć wieków. W ich dotychczasowym biegu wyróżnił pięć epok: 1. Od Abrahama do upadku Troi, 2. od tego wydarzenia do pierwszej olimpiady, 3. od niej do drugiego roku rządów Dariusza, 4. od drugiego roku jego panowania do śmierci Chrystusa i wreszcie 5. od niej do panowania Konstantyna Wielkiego. Szósty wiek zarezerwował dla czasów późniejszych. Euzebiusz opublikował swój utwór ok. 303 roku. W oryginale greckim zachował się on do naszych czasów we fragmentach, całość jest jednak znana z dokonanego w VI w. przekładu ormiańskiego. Stworzoną przez Euzebiusza chronologię historii powszechnej przyjęła następnie chrześcijańska historiografia wieków średnich.

Drugim ważnym dziełem historycznym Euzebiusza z Cezarei była napisana przezeń również w języku greckim “Historia kościelna”, ujęta w 10 księgach. Jest ona pierwszą próbą przedstawienia dziejów Kościoła od jego założenia do zwycięstwa Konstantyna Wielkiego nad Licyniuszem w roku 324. Euzebiusz, przedstawiając sukcesję biskupów w najważniejszych Kościołach lokalnych (począwszy od czasów apostolskich), poglądy nauczycieli i pisarzy kościelnych, błędy herezji, los narodu żydowskiego, prześladowanie i męczeństwo chrześcijan oraz końcowe zwycięstwo nad pogaństwem, pragnął wykazać, że chrześcijaństwo jest boskiego pochodzenia i stanowi apogeum w dziejach świata. Dzieło ułożone zostało według zasad chronologii, mimo że nie pokazuje wydarzeń w ich związku przyczynowym, ma jednak nieprzemijającą wartość z uwagi na zamieszczone w nim liczne cytaty z dokumentów i dzieł zaginionych. Księgi I-VII powstały przed rokiem 303. Rozwój ważnych wydarzeń zmusił autora do licznych przeróbek i opisania wypadków mu współczesnych – prześladowania Galeriusza w księdze VIII i Maksymina Daji w księdze DC oraz zwycięstwa Kościoła za Konstantyna Wielkiego w księdze X. Ostatecznej redakcji dokonał po roku 324. W roku 403 Rufin z Akwilei przełożył dzieło Euzebiusza na język łaciński (często stosując parafrazę i błędną interpretację oryginału) oraz załączył opis wydarzeń do roku 395. W tej formie dzieło Euzebiusza stało się wyrocznią w historiografii Kościoła na okres następnych dziesięciu wieków.

“O męczennikach palestyńskich”, zredagował Euzebiusz w dwóch wersjach – krótszej, jako dodatek do księgi VIII jego Historii Kościelnej oraz dłuższej, zachowanej w całości w przekładzie syryjskim i gruzińskim. Z oryginału greckiego wersji dłuższej – zachowały się tylko fragmenty. Euzebiusz jako naoczny świadek relacjonował w porządku chronologicznym przebieg prześladowań chrześcijan w Palestynie w latach 303-311. Uwzględniając opis nieustraszonego bohaterstwa 83 ofiar, nie pominął informacji o licznych apostazjach.

Oprócz pozycji o treści historycznej Euzebiusz z Cezarei pisał również dzieła o innej tematyce np. panegiryki na cześć Konstantyna. Były to: „Ku uczczeniu życia błogosławionego cesarza Konstantyna” zawarte w 4 księgach, znane pod łacińskim tytułem Vita Constantini (Życie Konstantyna), napisane po śmierci Konstantyna Wielkiego (337 r.), jest pochwałą cesarza, a nie biografią historyczną, jak to fałszywie sugeruje łaciński tytuł dzieła. Z założenia Euzebiusz idealizował postać zmarłego cesarza, świadomie pomijając negatywne cechy. Drugim panegirykiem jest „Pochwała Konstantyna”, złożona z 2 części, tj. z mowy wygłoszonej przez Euzebiusza w pałacu cesarza w Konstantynopolu w 335 r., w 30-tą rocznicę panowania Konstantyna oraz z traktatu teologicznego, który przedstawił cesarzowi z okazji poświęcenia bazyliki Grobu Pańskiego w Jerozolimie w 335 roku.

Co więcej pisał dzieła apologetyczne. Nowością apologetycznej metody Euzebiusza było obfite cytowanie źródeł i autorów starożytnych dla uzasadnienia swych tez. Z tej racji jego dzieła są bezcenną pomocą przy rekonstrukcji zaginionych pism. Do najbardziej znanych należą: “Przygotowanie do Ewangelii”, w którym zwalcza mity pogańskie oraz ich alegoryczną interpretację, wyrocznie pogańskie i pojęcie fatum. Uzasadnia, że chrześcijanie mieli rację przedkładając judaizm nad młodsze od niego pogaństwo. Wykazuje, że filozofia grecka zawiera w sobie wiele sprzeczności. W „Wyjaśnieniu Ewangelii” wyjaśniał, dlaczego chrześcijaństwo, stanowiące kontynuację uniwersalnej religii patriarchów, przyjmuje Stary Testament z wyjątkiem zarządzeń szczegółowych prawodawstwa mojżeszowego. Wykazał za pomocą proroctw, że upadek państwa żydowskiego, przyjście Mesjasza i powołanie pogan zostały przepowiedziane w Starym Testamencie. Przytoczył proroctwa dotyczące człowieczeństwa Chrystusa, jego bóstwa, wcielenia i życia ziemskiego oraz męki i śmierci. W obu dziełach polemizował z pismem Porfiriusza Przeciw chrześcijanom, wzorując się na apologetycznej metodzie Orygenesa.

Euzebiusz zasłużył się również w zakresie krytyki tekstu oraz geografii i chronologii biblijnej. W tym celu napisał m.in. „Kanony Ewangelii” które, stanowią rodzaj konkordancji miejsc paralelnych Ewangelii. Euzebiusz podzielił Ewangelie na małe odcinki i ponumerował je sukcesywnie. Potem przygotował tablicę 10 Kanonów, z których każdy zawierał listę miejsc wspólnych czterech Ewangelii w różnych możliwych zestawieniach, np. Kanon I zawierał listę miejsc wspólnych czterech Ewangelii; Kanon II – synoptyków; Kanon VI – Mateusza i Marka. System Euzebiusza przeszedł do manuskryptów syryjskich i łacińskich pod nazwą “kanony euzebiańskie” (canones eusebiani). Św. Hieronim przejął go do Wulgaty i objaśnił w Liście do papieża Damazego. W tym zakresie napisał także „Onomastikon” który, zawiera spis alfabetyczny miejscowości występujących w Biblii z podaniem podstawowych wiadomości historycznych i geograficznych oraz nazw używanych w czasach Euzebiusza oraz „Komentarz do Psalmów”, najważniejsze i największe z dzieł egzegetycznych Euzebiusza.

Co więcej pisał także pozycje o treści dogmatycznej t.j. „Obrona Orygenesa”, zawarta w 6 księgach, jest dziełem Pamfila i Euzebiusza. „Przeciw Marcelemu”, napisane po złożeniu z urzędu biskupa Marcelego z Ancyry przez ariański synod w Konstantynopolu w 336 r., dla uzasadnienia słuszności decyzji synodu i “O teologii kościelnej”, która jest szczegółowym rozwinięciem zarzutów Euzebiusza przeciw Marcelemu. Jego homilie i mowy były często wygłaszane w obecności cesarza, w większości zaginęły. Zachowała się mowa z ok. 316 r. na poświęcenie bazyliki w Tyrze, którą Euzebiusz uważał za symbol zwycięstwa chrześcijaństwa oraz znak przyszłego zmartwychwstania i uwielbienia Kościoła. Zachowała się też mowa o męczennikach antiocheńskich. Z licznej korespondencji Euzebiusza zachowały się dwa listy dedykacyjne do Flacylla, umieszczone na początku dzieła “O teologii kościelnej, list do Karpianusa, umieszczony na początku dzieła “Kanony Ewangelii”, list do wiernych w Cezarei po zamknięciu Soboru Nicejskiego I, w którym Euzebiusz wyjaśnia swoje ustępstwo wobec sformułowania homousios. Zachowały się też fragmenty listów do Aleksandra, biskupa Aleksandrii, w obronie Ariusza oraz do Konstancji, siostry Konstantyna Wielkiego, w którym Euzebiusz odrzuca wszelkie formy oddawania czci obrazom.

Znaczenie dziejopisarskiej spuścizny Euzebiusza z Cezarei dla dalszego rozwoju historiografii chrześcijańskiej było zaiste przeogromne. Swoimi utworami przełamał on ostatecznie niechęć chrześcijan do zajmowania się historią. W IV wieku zainspirowały on coraz liczniejszych odtąd chrześcijańskich autorów do samodzielnego zajęcia się pracą dziejopisarską. Za przykładem Euzebiusza rozwinęła się ona jako dwa różne od siebie rodzaje historiografii: jako historia Kościoła i Historia powszechna. Trudną do przecenienia zasługą Euzebiusza z Cezarei było, że stworzył on przejęte następnie w piśmiennictwie chrześcijańskim wzory, które określiły, jak odtąd winien być uprawiany każdy z tych rodzajów historii. Niezmiernie zasłużony dla historii Kościoła pierwszych wieków, został nazwany “Ojcem historii kościelnej”. Zmarł w 339 r. w Cezarei Palestyńskiej.

Autor: Natalia Olszewska

IMPERIUM ROMANUM potrzebuje Twojego wsparcia!

Jeżeli podobają Ci się treści, jakie gromadzę na portalu oraz, którymi dzielę się na kanałach społecznościowych, wdzięczny będę za jakiekolwiek wsparcie. Nawet najmniejsze kwoty pozwolą mi opłacić dalsze poprawki, ulepszenia na stronie oraz serwer.

Wesprzyj IMPERIUM ROMANUM!

Wesprzyj IMPERIUM ROMANUM

Dowiedz się więcej!

Wylosuj ciekawostkę i dowiedz się czegoś nowego o antycznym świecie Rzymian. Wchodząc w poniższy link zostaniesz przekierowany do losowego wpisu.

Losowa ciekawostka

Losowa ciekawostka

Odkrywaj tajemnice antycznego Rzymu!

Jeżeli chcesz być na bieżąco z najnowszymi wpisami na portalu oraz odkryciami ze świata antycznego Rzymu, zapisz się do newslettera, który jest wysyłany w każdą sobotę.

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się do newslettera

Księgarnia rzymska

Zapraszam do kupowania ciekawych książek poświęconych historii antycznego Rzymu i starożytności. Czytelnikom przysługuje rabat na wszelkie zakupy (hasło do rabatu: imperiumromanum).

Zajrzyj do księgarni

Księgarnia rzymska

Raport o błędzie

Poniższy tekst zostanie wysłany do naszych redaktorów