Ta strona nie może być wyświetlana w ramkach

Przejdź do strony

Jeśli znajdziesz błąd ortograficzny lub merytoryczny, powiadom mnie, zaznaczając tekst i naciskając Ctrl + Enter.

Księgarnia rzymska (Publikacje akademickie)

Zapraszam do kupowania książek poświęconych historii antycznego Rzymu. Staram się na stronie w jak najszerszym zakresie przekazać wiedzę, którą stale uzupełniam o informacje z wielu publikacji naukowych oraz powieści historycznych.

Za pośrednictwem linku można udać się do sklepu, zamówić i zaopatrzyć się w interesujący nas egzemplarz. Dla Czytelników strony przewidziana jest specjalna 3% zniżka od zakupów, po bezpośrednim przejściu na stronę księgarni.

Hasło do rabatu: imperiumromanum

Dzięki każdemu Waszemu zamówieniu uzyskam środki, potrzebne do rozwoju portalu. Dla ułatwienia pozycje są posegregowane na kategorie.

Wschód rzymski pod panowaniem Flawiuszów 70-96 po Chr. Gnieźnieńskie Studia Europejskie. Monografie. Tom XI

Jakub Kozłowski

Wschód rzymski pod panowaniem Flawiuszów 70-96 po Chr. Gnieźnieńskie Studia Europejskie. Monografie. Tom XI

Jakub Kozłowski

Okres panowania dynastii Flawiuszów w Rzymie obejmuje niespełna 26 lat 70-96 po Chr.. Doszło wówczas do głębokich zmian struktury wewnętrznej państwa rzymskiego co bez wątpienia miało znaczący wpływ na późniejsze sto lat prosperity Imperium Romanum. Ze względu na spektakularne posunięcia Flawiuszów na zachodzie państwa zwłaszcza na terenie Hiszpanii w prowincjach naddunajskich i nadreńskich oraz w Brytanii w dodatku nieźle udokumentowane źródłowo w badaniach naukowych prowincje wschodnie znajdują się – jeśli chodzi o okres flawijski – jakby na drugim planie. Celem niniejszej książki jest wykazanie znaczenia zmian administracyjnych wprowadzonych na Wschodzie przez kolejnych władców dynastii flawijskiej w kontekście porządkowania przez nich wewnętrznej struktury państwa a zarazem powiązania tych przekształceń z polityką wewnętrzną. Autor podejmuje się udowodnienia tezy iż polityka Flawiuszów na Wschodzie była działaniem głęboko przemyślanym wynikała z ich generalnej koncepcji zarządzania Imperium Romanum i stawiała sobie za cel unormowanie sytuacji w prowincjach wschodnich z perspektywą co najmniej na dziesięciolecie.

Produkt jest tymczasowo niedostępny

Specjalnie dla Czytelników !!! niższe ceny po kliknięciu w poniższy link i wpisaniu hasła do rabatu: imperiumromanum

Kup teraz!

W cieniu boskiego Juliusza. Imię Cezara w propagandzie u schyłku republiki

Maciej Milczanowski

W cieniu boskiego Juliusza. Imię Cezara w propagandzie u schyłku republiki

W walce o władzę w Rzymie po śmierci Cezara istotną rolę odegrała propaganda odwołująca się do pamięci po nim. Książka odpowiada na pytanie, w jaki sposób uczestnicy tej rywalizacji posługiwali się symboliką związaną z zamordowanym dyktatorem.

Produkt jest tymczasowo niedostępny

Specjalnie dla Czytelników !!! niższe ceny po kliknięciu w poniższy link i wpisaniu hasła do rabatu: imperiumromanum

Kup teraz!

Beleno Augusto sacrum. Celtyckie i weneckie bóstwa w rzymskiej Akwilei

Przemysław Wojciechowski

Przemysław Wojciechowski, Beleno Augusto sacrum

Niniejsza książka jest rezultatem badań nad kultami antycznej Akwilei – jednego z największych miast Imperium Romanum. W przeciwieństwie do wielu ośrodków, których historia sięga czasów rzymskich, w Akwilei nie zachowały się monumentalne zabytki świadczące o jej wspaniałej przeszłości. Przetrwały jednak setki, a nawet tysiące inskrypcji wystawionych przez mieszkańców tego miasta. Stanowią one interesujący materiał źródłowy, który daje historykom religii niezwykłą szansę odtworzenia kształtu, jaki przybrało życie religijne jednej z metropolii świata antycznego. Opracowanie to jest próbą znalezienia odpowiedzi na pytania dotyczące genezy kultów lokalnych w Akwilei, roli, jaką bóstwa lokalne odgrywały w panteonie akwilejskim, oraz tego, jaki był ich wpływ na życie religijne miasta.

Cena: 27,93 zł | Produkt jest dostępny

Specjalnie dla Czytelników !!! niższe ceny po kliknięciu w poniższy link i wpisaniu hasła do rabatu: imperiumromanum

Kup teraz!

Excubiae principis. Geneza i zadania żołnierzy kohort pretoriańskich w starożytnym Rzymie

Ireneusz A. Łuć

Excubiae principis. Geneza i zadania żołnierzy kohort pretoriańskich w starożytnym Rzymie

Książka dotyczy genezy i zadań kohort pretoriańskich, stanowiących gwardię przyboczną cesarzy rzymskich. Jest to temat niewątpliwie fascynujący, w zaprezentowanym przez Autora ujęciu na naszym gruncie zupełnie nieopracowany. Autor jest już uznanym specjalistą w zakresie tego problemu, a książka napisana wartkim, potoczystym językiem. Swoimi rozważaniami wychodzi daleko poza kwestie czysto militarne, stanowi też ważny przyczynek do obyczajowości politycznej Cesarstwa Rzymskiego w I wieku po Chr. i to jest jej istotne novum w polskiej literaturze przedmiotu.

Produkt jest tymczasowo niedostępny

Specjalnie dla Czytelników !!! niższe ceny po kliknięciu w poniższy link i wpisaniu hasła do rabatu: imperiumromanum

Kup teraz!

Ustawa Korneliusza Sulli przeciwko nożownikom i trucicielom 81 r. p.n.e.

Krzysztof Amielańczyk

Ustawa Korneliusza Sulli przeciwko nożownikom i trucicielom 81 r. p.n.e.

W książce oddawanej do rąk Czytelnika autor analizuje przepisy prawne jednej z najważniejszych rzymskich ustaw karnych – ustawy dyktatora Korneliusza Sulli z 81 r. p.n.e. Ustawa ta – wymierzona przeciwko skrytobójcom nożownikom trucicielom podpalaczom i osobom popełniającym morderstwa sądowe – w swym założeniu prowadzić miała do przywrócenia bezpieczeństwa i porządku w Rzymie okresu schyłku republiki. Społeczeństwo rzymskie po zakończonej wojnie domowej znalazło się w sytuacji zagrożenia falą najgroźniejszych czynów kryminalnych mających często charakter przestępczości zorganizowanej. Lex Cornelia de sicarus et veneficis poddawana w ciągu następnych kilku wieków prawotwórczej interpretacji została ostatecznie włączona do Kodyfikacji cesarza Justyniana VI w. n.e. Publikacja przeznaczona jest dla romanistów historyków prawa prawników zajmujących się na co dzień prawem karnym a także wszystkich Czytelników zainteresowanych kulturą starożytności.

Cena: 9,01 zł | Produkt jest dostępny

Specjalnie dla Czytelników !!! niższe ceny po kliknięciu w poniższy link i wpisaniu hasła do rabatu: imperiumromanum

Kup teraz!

Crimina Legitima w rzymskim prawie publicznym

Krzysztof Amielańczyk

Crimina Legitima w rzymskim prawie publicznym

W książce oddawanej do rąk Czytelnika autor przedstawia linie rozwojowe rzymskiego prawa karnego publicznego wyznaczone przez wielowiekowe – od ustaw królewskich po kodyfikację Justyniana – kształtowanie się typów poszczególnych przestępstw. Najpoważniejsze z nich, crimina legitima”, uregulowane ustawami karnymi głównie Sulli, Cezara i Augusta pochodzącymi z końca republiki i początków pryncypatu, stały się przedmiotem zainteresowania rzymskiej jurysprudencji, tak w zakresie ustalenia znamion przestępstw, jak i określenia istoty przestępstwa karnego. Przeprowadzone na podstawie przekazów jurystów badania dowodzą obecności w rzymskim prawie karnym publicznym idei jedności ustawy (lex), przestępstwa (crimen), postępowania (iudicium) i kary (poena). Publikacja przeznaczona jest dla romanistów, historyków prawa, prawników zajmujących się na co dzień prawem karnym, a także wszystkich Czytelników zainteresowanych kulturą starożytności. Sięgnąć po nią mogą także studenci prawa, pragnący poszerzyć zdobytą w trakcie studiów wiedzę z rzymskiego prawa prywatnego o wiadomości z zakresu prawa karnego.

Cena: 39,64 zł | Produkt jest dostępny

Specjalnie dla Czytelników !!! niższe ceny po kliknięciu w poniższy link i wpisaniu hasła do rabatu: imperiumromanum

Kup teraz!

Łacińskie sentencje i powiedzenia prawnicze

Krzysztof Burczak, Antoni Dębiński, Maciej Jońca

Łacińskie sentencje i powiedzenia prawnicze

Do bogatego dorobku i tradycji prawa, stworzonego w antycznym Rzymie należą paremie krótkie sentencje prawnicze, określające podstawowe zasady lub rozwiązania prawne. Ich wielką zaletą jest uniwersalność. Z drugiej strony zachwycają zwięzłością, lapidarnością, z drugiej odznaczają się celnością i precyzją. Od starożytności po dzień dzisiejszy paremie znajdują zastosowanie jako gotowe instrumentarium w procesie tworzenia prawa. Są wykorzystywane w orzecznictwie sądów i trybunałów, w uzasadnieniach wniosków i opinii prawnych oraz stanowią istotny element retoryki prawniczej. Publikacja niniejsza obejmująca zbiór najpopularniejszych łacińskich reguł, powiedzeń i przysłów prawniczych adresowana jest przede wszystkim do studentów prawa, aplikantów i praktyków.

Produkt jest tymczasowo niedostępny

Specjalnie dla Czytelników !!! niższe ceny po kliknięciu w poniższy link i wpisaniu hasła do rabatu: imperiumromanum

Kup teraz!

Paideia starożytnej Grecji i Rzymu

Andrzej Murzyn (red.)

Paideia starożytnej Grecji i Rzymu

Celem serii naukowej „Filozofia i Pedagogika” jest przede wszystkim ukazanie wkładu wniesionego przez rożne osoby do historii myśli edukacyjnej. Nie chodzi tutaj jedynie o filozofów, chociaż ci ostatni będą z pewnością stanowili większość, ale raczej o to, aby uwydatnić – przez twórczość tych osób – znaczenie rozważań filozoficznych dla myślenia o edukacji. Zadaniem autorów tekstów składających się na kolejne tomy serii jest więc odkrycie i rzetelna analiza tych elementów twórczości wybranych myślicieli, które w szczególny sposób pokazują wzajemne przenikanie się filozofii i pedagogiki.

Cena: 22,70 zł | Produkt jest dostępny

Specjalnie dla Czytelników !!! niższe ceny po kliknięciu w poniższy link i wpisaniu hasła do rabatu: imperiumromanum

Kup teraz!

Studia Europaea Gniesniensia. Monografie. Tom XXII. Obraz Hiszpanii w Historii naturalnej Pliniusza Starszego

Krzysztof Antczak

Obraz Hiszpanii w Historii Naturalnej Pliniusza Starszego

Literatura to obraz rzeczywistości „przefiltrowany” przez autora, gatunek literacki oraz epokę w której przyszło żyć i tworzyć twórcy. Pliniusz Starszy, rzymski uczony i pnący się po szczeblach administracji rzymskiej urzędnik, stworzył monumentalną encyklopedię pt. „Naturalis historia” w dobie panowania dynastii flawijskiej (69-96 po Chr.), tj. w czasach głębokiej transformacji Imperium Rzymskiego. Transformacji, w której istotną rolę odgrywał wraz ze swymi bogactwami, nasyceniem kulturą rzymską. Półwysep Iberyjski, nazywany współcześnie starożytnym „Eldorado”. Celem książki jest ukazanie na ile dzieło o charakterze naukowym, jakim niewątpliwie jest encyklopedia, przesiąknięte jest ideologią rzymską, w tym polityką; na ile obraz Hiszpanii (geografii, podziału administracyjnego, urbanizacji i bogactw naturalnych), wpisany w trzydziestosiedmiotomowe dzieło zależy od uczoności autora dzieła, rzymskiego encyklopedyzmu oraz od ideologii rzymskiej czasów flawijskich.

Produkt jest tymczasowo niedostępny

Specjalnie dla Czytelników !!! niższe ceny po kliknięciu w poniższy link i wpisaniu hasła do rabatu: imperiumromanum

Kup teraz!

Raport o błędzie

Poniższy tekst zostanie wysłany do naszych redaktorów