Ta strona nie może być wyświetlana w ramkach

Przejdź do strony

Jeśli znajdziesz błąd ortograficzny lub merytoryczny, powiadom mnie, zaznaczając tekst i naciskając Ctrl + Enter.

Regulamin konkursów

§ 1. Informacje ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady dotyczące przebiegu, uczestnictwa i rozstrzygania konkursów, które ogłasza się na stronach serwisu internetowego IMPERIUM ROMANUM, a dla których nie zostały ustanowione odrębne regulaminy.
 2. Organizatorem konkursów, o których mowa powyżej, jest właściciel strony IMPERIUM ROMANUM – Jakub Jasiński.
 3. Szczegółowych informacji o konkursach ogłaszanych na stronach serwisu internetowego IMPERIUM ROMANUM można zasięgnąć, wchodząc na stronę: https://imperiumromanum.pl/konkurs/ lub śledząc posty na social media (Facebook, Twitter, Instagram, Wykop, Hejto).

§ 2. Nazewnictwo

 1. Użyte w regulaminie wyrażenia oznaczają:
  • Konkurs – konkurs, który zgodnie z § 1 podlega postanowieniom niniejszego regulaminu;
  • Serwis/Organizator – serwis internetowy IMPERIUM ROMANUM;
  • Właściciel serwisu – Jakub Jasiński;
  • Sponsor – podmiot oferujący nagrody na konkurs;
  • Uczestnik konkursu – osoba, która zgłosiła swój udział w konkursie.

§ 3. Ogłoszenie i terminy

 1. Ogłaszając konkurs, właściciel Serwisu przyrzeka nagrodę osobie, która w oznaczonym terminie zgłosi swój udział w konkursie, poprawnie wykona zadanie konkursowe i spełni pozostałe warunki do otrzymania nagrody, o których mowa paragrafach 5 i 6.
 2. Sposób zgłoszenia udziału w konkursie, treść zadania konkursowego, termin przewidziany na jego wykonanie oraz informacje na temat rodzaju i ilości nagród określa ogłoszenie o konkursie.
 3. W ogłoszeniu o konkursie mogą zostać podane dodatkowe postanowienia regulujące przebieg, uczestnictwo lub rozstrzyganie ogłaszanego konkursu. Przepisy regulaminu, które są niezgodne z tymi postanowieniami, traktuje się wówczas jako niewiążące.
 4. Jeśli w ogłoszeniu o konkursie nie zastrzeżono inaczej, listę nagrodzonych uczestników ogłasza się najpóźniej po upływie 30 dni od dnia, w którym upłynął termin do wykonania zadania konkursowego.

§ 4. Zasady udziału

 1. Zgłoszenie udziału w konkursie jest tożsame z przyjęciem postanowień niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, jedynie na potrzebę ewentualnego zrealizowania nagrody (dane zostają przekazane sponsorowi, w celu nadania przesyłki).
 2. Uczestnikiem konkursu może zostać każdy, z wyjątkiem Właściciela Serwisu i członków jego najbliższej rodziny.
 3. Osoba zgłaszająca swój udział w konkursie, zobowiązana jest zawrzeć w zgłoszeniu swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz numer telefonu dla kuriera (forma nadania przesyłki zależy od sponsora). Zgłoszenie może zostać uznane za nieważne, jeśli brakuje w nim którejkolwiek z tych danych.
 4. Administratorem danych osobowych jest Jakub Jasiński, Właściciel portalu IMPERIUM ROMANUM, dostępny pod adresem mailowym: kontakt@imperiumromanum.pl.
 5. Dane, o których mowa w punkcie 3, zostaną wykorzystane przez Organizatora konkursu tylko w takim zakresie, jaki będzie niezbędny dla doręczenia uczestnikowi konkursu należnej mu nagrody. Oprócz tego Organizator konkursu poda do publicznej wiadomości imiona i nazwiska nagrodzonych uczestników konkursu, wykonując obowiązek, o którym mowa w § 3.4.
 6. Dane, o których mowa w punkcie 3, zostaną zaraz po zakończeniu konkursu usunięte i nie będą gromadzone w dalszych celach.
 7. Jeśli w ogłoszeniu o konkursie nie zastrzeżono inaczej, zgłoszeniu udziału w konkursie powinno towarzyszyć wykonanie zadania konkursowego.
 8. Z jednego adresu zamieszkania może przyjść nie więcej, niż jedno zgłoszenie.

§ 5. Rodzaje konkursów

 1. Jeśli zadanie konkursowe polega na udzieleniu prawidłowej odpowiedzi na pytania konkursowe, nagroda należy się:
  • jeśli w konkursie przewidziano tylko jedną nagrodę – uczestnikowi konkursu, który jako pierwszy udzieli poprawnych odpowiedzi;
  • jeśli w konkursie przewidziano wiele równorzędnych nagród – tylu uczestnikom konkursu, ile nagród przewidziano, przy czym jedną z nagród otrzyma pierwszy, a kolejne – każdy co dziesiąty uczestnik konkursu;
  • jeśli w konkursie przewidziano wiele nierównorzędnych nagród – tylu uczestnikom konkursu, ile jest nagród, przy czym nagrody przypadną osobom, które udzieliły poprawnej odpowiedzi najwcześniej i zostaną rozdzielone wśród tych osób w taki sposób, że główna nagroda zostanie przyznana osobie, która udzieliła poprawnych odpowiedzi jako pierwsza, a kolejne niższe nagrody zostaną przyznane osobom, które odpowiedziały poprawnie w dalszej kolejności.
 2. Jeśli zadanie konkursowe polega na napisaniu artykułu, ciekawostki oraz innego tekstu, będącego formą zadania konkursowego, wyboru zwycięzców Organizator dokona według własnego uznania, kierując się walorami informacyjnymi i merytorycznymi. W przypadku różnych nagród, Organizator odpowiednio rozdzieli nagrody pomiędzy zwycięzców, kierując się walorami merytorycznymi. Dodatkowo podkreślić należy poniższe kwestie:
  • Praca konkursowa musi być pracą autorską zgłaszającego i Właściciel serwisu nie ma obowiązku sprawdzania, czy rzeczywiście praca nie jest plagiatem. Wszelkie dołączone grafiki/zdjęcia powinny być odpowiednio opatrzone adnotacją o autorstwie lub licencji. W przypadku braku takich informacji Właściciel portalu domniemuje, że załączniki stanowią własność autora lub znajdują się w domenie publicznej i nie wymagają dodatkowych notyfikacji.
  • Na ocenę pracy duży wpływ ma poprawna stylistyka i składnia językowa, załączenie przypisów, bibliografii oraz ewentualne ilustracje, które dodane zostaną do publikacji.
  • Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do decyzji odnośnie publikacji zwycięskiej pracy na portalu. Zwycięska praca może zostać także opublikowana poza portalem IMPERIUM ROMANUM, w ramach promocji wiedzy o antycznym Rzymie w Internecie.
  • Jeżeli zgłoszona praca konkursowa nie zdobyła nagrody, wciąż może starać się o publikację na łamach portalu; finalna decyzja o publikacji należy do Właściciela portalu.
  • Przekazany tekst do Właściciela Serwisu, ze zgodą na publikację, może pojawić się także na łamach innego portalu. Zastrzec należy, że zawsze Właściciel domaga się, aby podane było źródło, skąd artykuł został zaczerpnięty.
 3. Odpowiedzi na pytanie konkursowe udziela się w sposób zawarty w ogłoszeniu o konkursie. Kolejność, w jakiej system Organizatora konkursu zarejestruje poszczególne odpowiedzi, zostanie poczytana za kolejność, w jakiej ich nadawcy udzielili odpowiedzi na pytania konkursowe.
 4. Imiona i nazwiska zwycięzców zostają opublikowane na stronie internetowej konkursu, jako potwierdzenie zakończenia konkursu.

§ 6. Nagrody

 1. Nagrody są wysyłane w terminie do 30 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu. W szczególnych przypadkach, termin ten może zostać wydłużony do 60 dni. W sytuacji, kiedy Sponsor lub Uczestnik zlokalizowany jest poza granicami Polski, dostawa nagrody może się odpowiednio wydłużyć.
 2. Nagrody wysyłane są przez Sponsora konkursu Pocztą Polską jako przesyłka polecona, bądź paczka ekonomiczna, Inpostem (jeśli takie są wcześniej ustalenia ze Sponsorem) lub przy wykorzystaniu firmy kurierskiej.
 3. W przypadku, gdyby nagroda nie dotarła do laureata z przyczyn niezależnych od Organizatora konkursu, może on zdecydować o przyznaniu nagrody zastępczej. Istotnym jest, aby zwycięzca w takim przypadku poinformował Organizatora drogą mailową. Wpierw podjęta zostanie próba kontaktu ze Sponsorem i wyjaśnienia sprawy.

§ 7. Skargi

 1. Uczestnikowi konkursu, który ma uzasadnione podejrzenie, że konkurs został rozstrzygnięty z naruszeniem regulaminu lub że w czasie trwania konkursu doszło do innych nieprawidłowości mogących mieć wpływ na jego wyniki, służy prawo zgłoszenia skargi na przebieg konkursu. Skarga na przebieg konkursu może zostać zgłoszona w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia jego wyników. Zgłasza się ją pocztą elektroniczną, wysyłając na adres: konkurs@imperiumromanum.pl.
 2. Skargi na przebieg konkursu rozpatruje Organizator konkursu.
 3. Decyzja Organizatora konkursu o sposobie załatwienia skargi jest ostateczna. Organizator konkursu informuje skarżącego o treści tej decyzji w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia skargi.

§ 8. Inne zapisy

 1. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszego regulaminu do konkursów, o których mowa w § 1, stosuje się przepisy o przyrzeczeniu publicznym oraz inne stosowne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 2. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania, jednak bez skutku dla trwających konkursów, które zostały ogłoszone wcześniej;
 3. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Każda taka zmiana wchodzi w życie z chwilą opublikowania, jednak bez skutku dla trwających konkursów, które zostały ogłoszone wcześniej.

§ 9. RODO

 1. Powyższy Regulamin jest zgodny z przepisami wynikającymi z  art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.

IMPERIUM ROMANUM potrzebuje Twojego wsparcia!

Jeżeli podobają Ci się treści, jakie gromadzę na portalu oraz, którymi dzielę się na kanałach społecznościowych, wdzięczny będę za jakiekolwiek wsparcie. Nawet najmniejsze kwoty pozwolą mi opłacić dalsze poprawki, ulepszenia na stronie oraz serwer.

Wesprzyj IMPERIUM ROMANUM!

Wesprzyj IMPERIUM ROMANUM

Dowiedz się więcej!

Wylosuj ciekawostkę i dowiedz się czegoś nowego o antycznym świecie Rzymian. Wchodząc w poniższy link zostaniesz przekierowany do losowego wpisu.

Losowa ciekawostka

Losowa ciekawostka

Odkrywaj tajemnice antycznego Rzymu!

Jeżeli chcesz być na bieżąco z najnowszymi wpisami na portalu oraz odkryciami ze świata antycznego Rzymu, zapisz się do newslettera, który jest wysyłany w każdą sobotę.

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się do newslettera

Księgarnia rzymska

Zapraszam do kupowania ciekawych książek poświęconych historii antycznego Rzymu i starożytności. Czytelnikom przysługuje rabat na wszelkie zakupy (hasło do rabatu: imperiumromanum).

Zajrzyj do księgarni

Księgarnia rzymska

Raport o błędzie

Poniższy tekst zostanie wysłany do naszych redaktorów